Tomato texture 8 stages


#1

farming_tomato.gif
128x128…


#2

the tomatos ingame…